Home Dokumenty Regulamin Rozliczenia Zużycia C.O. i C.W.U. we Wspólnocie Mieszkaniowej Ziemi Mazowieckie
Regulamin Rozliczenia Zużycia C.O. i C.W.U. we Wspólnocie Mieszkaniowej Ziemi Mazowieckie PDF Drukuj Email
wtorek, 30 marca 2010 00:00
PROJEKT !

 

 

Załącznik do uchwały nr 1b.


Regulamin Rozliczenia Zużycia C.O. i C.W.U. we Wspólnocie Mieszkaniowej Ziemi Mazowieckiej przy ul. Kondratowicza 18

 

I. Zasady ogólne

§ 1.

Rozliczanie dostawy ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania we wspólnocie mieszkaniowej oznacza rozliczanie kosztów ciepła między dostawcą ciepła (SPEC) a właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej.

§ 2.

Rozliczanie kosztów ciepła między dostawcą a odbiorcą odbywa się na podstawie wskazania ciepłomierza głównego zainstalowanego przy wymiennikach ciepła w nieruchomości.

§ 3.

Przez cenę ciepła rozumie się sumę cen za dostarczanie ciepła przez dostawcę (SPEC) w oparciu o taryfę usług dostawcy.

§ 4.

 1. Koszty ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową z tytułu dostaw ciepła składają się z opłat naliczanych w jednostkach GJ i MW.
 2. Koszty stałe są rozliczane według udziału w powierzchni wspólnej nieruchomości i stanowią część comiesięcznej zaliczki.
 3. Wspólnota nie może obciążać właścicieli lokali kwotą wyższą niż wynikająca z kwot zapłaconych na rzecz dostawcy w danym roku.

§ 5.

Ilość zużytej energii cieplnej do podgrzania C.W.U. ustala się w oparciu o:

 1. wskazania ciepłomierzy głównych w budynkach, (należących do SPEC)
 2. wskazania ciepłomierzy w węzłach C. O. określających rozchodu ciepła na cele centralnego ogrzewania.
II. Rozliczenie kosztów zużycia ciepłej wody w lokalach opomiarowanych

§ 6.

 1. Lokalem opomiarowanym jest lokal mieszkalny lub użytkowy, w którym zainstalowano wodomierze zgodnie z technicznymi normami, określonymi dla urządzeń dopuszczonych do użytku.
 2. Zainstalowane wodomierze są częścią wspólną nieruchomości.
 3. Wartość ciepła wykorzystanego do podgrzania C.W.U. ustala się jako różnicę wskazań między ciepłomierzami głównymi (SPEC-owskim), a ciepłomierzami wskazującym rozchód ciepła pobranego z sieci miejskiej na cele centralnego ogrzewania.

§ 7.

 1. Okres rozliczeń zużytej wody ustala się na co najmniej dwa razy w roku.
 2. Odczyt wskazań wodomierzy będzie przeprowadzany co najmniej raz na sześć miesięcy lub w każdym uzasadnionym przez zarządcę lub właściciela lokalu memencie, np. w przypadku zmian ceny wody w okresie rozliczeniowym, sprzedaży lokalu.
 3. Przyjmuje się terminy rozliczeń: 30 czerwca i 31 grudnia.

§ 8.

Właściciel lokalu mieszkalnego i użytkowego wnosi opłaty w formie miesięcznych zaliczek w wysokości ustalonej na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepłej wody w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych.

§ 9.

W przypadku nie odczytania wodomierzy w lokalu (brak dostępu), przyjmuje się:

 1. zużycie ciepłej wody jako: 2 X średnie zużycie ciepłej wody na obiekcie w okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na 1 m² nieruchomości mieszkalnej X powierzchnia lokalu, nie mniej jednak niż równowartość 6, 2 m³ wody na mieszkańca danego lokalu

lub

 1. w uzasadnionych przypadkach, zużycie wody i energii cieplnej z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

 

III. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach i w częściach wspólnych nieruchomości

§ 10.

 1. Lokalem opomiarowanym jest lokal mieszkalny lub użytkowy, w którym zainstalowano ciepłomierz zgodnie z technicznymi normami, określonymi dla urządzeń dopuszczonych do użytku.
 2. Zainstalowane ciepłomierze są częścią wspólną nieruchomości.

§ 11.

 1. Okres rozliczeń ciepła ustala się na co najmniej dwa razy w roku.
 2. Odczyt wskazań ciepłomierzy będzie przeprowadzany co najmniej raz na sześć miesięcy lub w każdym uzasadnionym przez zarządcę lub właściciela lokalu przypadku, np. w przypadku drastycznych zmian ceny dostarczanej energii cieplnej i wody w okresie rozliczeniowym, sprzedaży lokalu.
 3. Przyjmuje się terminy rozliczeń: 30 czerwca i 31 grudnia.

§ 12.

Właściciel lokalu mieszkalnego i użytkowego wnosi opłaty w formie miesięcznych zaliczek w wysokości ustalonej na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepła w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych powiększonych o wielkość rocznej indeksacji w wysokości 7%.

§ 13.

 1. Rozliczenie zaliczek następuje według wskazań ciepłomierza.
 2. Różnica między wskazaniem ciepłomierzy C.O. zamontowanych w węzłach a sumą ciepłomierzy indywidualnych wskazuje rzeczywiste ciepło wykorzystane do ogrzania nieruchomości wspólnej.
 3. Zaliczka na ciepło w nieruchomościach wspólnych naliczana jest zgodnie z zapisem §12 i rozliczana wraz z C.O. w lokalach mieszkalnych i usługowych.

§ 14.

Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów podgrzania m3 wody i ogrzewania lokali mieszkalnych i usługowych oraz poniesionymi kosztami ogrzania nieruchomości wspólnej, a opłatami zaliczkowymi wniesionymi przez właściciela mieszkań i lokali usługowych regulowana będzie następująco:

 1. niedopłatę właściciel lokalu wnosi przy najbliższej wpłacie zaliczki przypadającej po otrzymaniu rozliczenia;
 2. nadpłata powinna być odliczona przez właściciela przy najbliższej wpłacie zaliczki za używanie lokalu;
 3. na wniosek właściciela lokalu Zarząd Wspólnoty może wyrazić zgodę na uregulowanie należności w ratach;
 4. na żądanie właściciela lokalu administrator wypłaca nadpłatę właścicielowi;
 5. właściciele lokali nie mogą rościć praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia opłat za wodę i ścieki, określonych w niniejszym regulaminie.
IV. Rozliczenie zużycia ciepła w lokalach i w częściach wspólnych Zakres obowiązków stron

§ 15

 1. Do obowiązków zarządu / zarządcy wspólnoty należy:
  1. zrealizowanie okresowego, zgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu, rozliczenie za podgrzanie wody i ogrzewanie lokali,
  2. okresowa, zgodna z Polską Normą legalizacja lub wymiana wodomierzy i ciepłomierzy,
  3. bieżąca kontrola prawidłowości funkcjonowania zainstalowanych wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych wraz ze stanem plomb,
  4. wymiana niesprawnych lub uszkodzonych wodomierzy i ciepłomierzy, w uzasadnionych przypadkach również na koszt właściciela lokalu,
  5. odbiór i plombowanie nowo zainstalowanych wodomierzy i ciepłomierzy, również jeśli jest to  na koszt właściciela lokalu.
  6. Obowiązki użytkownika lokalu mieszkalnego i użytkowego:
   1. użytkowanie wodomierza i ciepłomierzy zgodnie z jego przeznaczeniem,
   2. udostępnienie mieszkania lub lokalu użytkowego w celu dokonania odczytu, sprawdzenia, wymiany wodomierza i ciepłomierza na każde wezwanie zarządu wspólnoty,
   3. natychmiastowe zgłoszenie stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności wodomierza i ciepłomierza,
   4. nienaruszanie lub nie zrywanie plomb na wodomierzu i ciepłomierzu,
   5. niedokonywanie samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania lub demontażu wodomierza i ciepłomierza,

§ 16

 1. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza lub ciepłomierza, zużycie wody oraz energia zużyta na ogrzewanie w lokalu ustalone zostaje na podstawie zużycia wody i energii cieplej w tym lokalu w okresie rozliczeniowym poprzedzającym niesprawność wodomierza i ciepłomierza. Przejściową niesprawność wodomierza lub ciepłomierza stwierdza się w sytuacji:
  1. nie zgłoszenia uszkodzenia wodomierza lub ciepłomierza
  2. naruszenia lub zerwania plomby na wodomierzu lub ciepłomierzu,
  3. dokonania samowolnych przeróbek instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania,
  4. ujawnienia nielegalnego poboru wody,
  5. uniemożliwienia wymiany wodomierzy i ciepłomierzy w ramach legalizacji,
  6. nie udostępnienia mieszkania w celu dokonania kontroli sprawności działania wodomierzy oraz ciepłomierzy,
  7. do czasu usunięcia w/w nieprawidłowości zużycie podgrzanej wody oraz zużytej energii cieplnej w lokalu w okresie rozliczeniowym ustalone zostaje jak w § 9 pkt. a).
  8. Ponowne rozliczanie lokalu wg wskazań wodomierzy rozpocznie się w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowość.

§ 17

Reklamacje dotyczące rozliczenia wody i ogrzewania winny być wnoszone w terminie 15 dni od otrzymania rozliczenia.

V. Postanowienia końcowe

§ 18

Rozliczenia całości kosztów dostawy wody i zużytej energii cieplnej do nieruchomości oraz odprowadzania ścieków dokonuje się pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, a powstałe różnice rozlicza się proporcjonalnie do udziału ułamkowego  powierzchni wspólnej nieruchomości.

§ 19

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podjęcia uchwały przez właścicieli lokali.

 

--- 

 

Dodaj komentarz

Reguły publikacji komentarzy na stronie internetowej


Kod antysapmowy
Odśwież